invest@podgorica.me

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata


Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati).Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja. 

 

Mentoring čini skup sljedećih usluga:


· Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;

· Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;

· Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;

· Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Ko su mentori?


Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.


Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Mojkovac.


Zainteresovani kandidti podnose prijave u dvije kategorije:


· Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva

· Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2014.godine


 

USLOVI JAVNOG POZIVA
 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br.040/11) koja:

 

· imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara, Cetinja, Danilovgrada, Nikšića, Bijelog Polja, Berana i Mojkovca

· posluju 100 % u privatnom vlasništvu,

· nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine)

· ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije, ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

 
  POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular

  2. Rješenje o registraciji iz CRPS

  3. Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

  Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2016.godine.


  Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine


  1.Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular


  2.Rješenje o registraciji iz CRPS


  3.Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu


  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnjete prijave.

  NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

  Prijavni formular se može preuzeti na web stranicama: www.nasme.me, www.mek.gov.me, ili u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2017.godini na sljedeće adrese:

  DOSTAVLJANJE PRIJAVA

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

  Rimski trg 46

  81000 Podgorica

  Tel: +382 20 406-316

  Fax: +382 20 406-321

  Web: www.nasme.me e-mail: direkcija@nasme.me
  Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)

  Bulevar Revolucije bb

  Poslovni Centar Kula A, sprat V

  85000 Bar

  Tel: +382 30 313 712

  Fax: + 382 30 313 737

  Web: www.bscbar.org e-mail: info@bscbar.org
   

  Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)

  Nikole Lekića

  81250 Cetinje

  Tel: +382 41 231 452

  Mob: +382 67 261 243

  E-mail: biznis.centar@cetinje.me
   

  Glavni grad Podgorica

  Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

  Njegoševa 13

  81000 Podgorica

  Tel:+382 20 226 444

  Web: www.podgorica.me

  E-mail: jovana.vukcevic@podgorica.me
  vladimir.rajcic@podgorica.me
   

  Regionalni biznis centar Berane

  Rudes bb

  84300 Berane

  Tel: +382 68 793 795

  Web:www.rbcberane.me

  E-mail:info@rbcberane.me
   

  Opština Berane

  IV Crnogorske Brigade

  84300 Berane

  Tel:+382 68 538 110

  +382 68 726 817

  Web:www.berane.co.me

  E-mail:ic@berane.co.me
   

  Opština Mojkovac

  Trg Ljubomira Bakoča bb

  84205 Mojkovac

  Tel:+382 69 325 285

  Web: www.mojkovac.me

  E-mail: opstinamojkovac@t-com.me
   

  Opština Danilovgrad

  Trg 9.decembar

  81410 Danilovgrad

  Tel:+382 20 816 126

  Web:www.danilovgrad.me

  E-mail:finansijedg@t-com.me
   

  Opština Nikšić

  Njegoševa 18

  81400 Nikšić

  Tel:+382 40 213 075

  Mob:+382 67 523 566

  Web: www.niksic.me

  E-mail:milica.radojicic@niksic.me
   

  Opština Bijelo Polje

  Slobode bb

  84000 Bijelo Polje

  Tel:+382 69 359 556

  Web: www.bijelopolje.co.me

  E-mail: protokol@bijelopolje.co.me
  Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me
  JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 05.12 DO 29.12.2017.GODINE DO 13H.
  Dokumentacija: